Obrazek      

Szkoła Podstawowa nr 13 w Zielonej Górze

    Elektroniczna Skrzynka Podawcza
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza    « powrót
informację przeczytano: 548 razy
 
 
- Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) Szkoła Podstawowa nr 13 w Zielonej Górze zapewnia możliwość przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania.


Szkoła Podstawowa nr 13 w Zielonej Górze udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP adres:

/SP13_ZG/SkrytkaESP


Wymagania dla podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego (art. 63 § 3a, § 3b, § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 168 Ordynacji podatkowej:


musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;

musi zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;

musi zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

maksymalny rozmiar pojedynczego załącznika dokumentu elektronicznego, doręczonego za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, nie powinien przekraczać 20MB,

maksymalny rozmiar wiadomości e-mail zawierającej dokument elektroniczny wraz z załącznikami, nie powinien przekraczać 20MB,

maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami jest ograniczony pojemnością dostarczonego nośnika danych.

dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.

dokumenty elektroniczne przyjmuje się na następujących elektronicznych nośnikach danych: : pendrive USB, płyta CD-ROM lub DVD lub nośnikach danych niewymagających posiadania przez Urząd dodatkowego wyposażenia jednostek PC;

informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację;

w celu zapisania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru, dla dostarczonych na nośniku dokumentów elektronicznych, stosuje jako następujące nośniki danych: pendrive USB , płyta CD-ROM lub dodatkowy informatycznym nośniku danych dostarczonym przez doręczającego niewymagających posiadania przez Urząd dodatkowego wyposażenia jednostek PC

format danych przyjmowanych dokumentów elektronicznych określa załącznik do rozporządzenia z dnia 14 września 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180 z późn zm.)
Jeżeli podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego.

W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

Na podstawie § 13 ust.1 rozporządzenia z dnia 14 września 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180 z późn zm.) w przypadku odebrania dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą Szkoły Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze poświadczenie przedłożenia jest automatycznie tworzone i udostępniane nadawcy tego dokumentu przez system teleinformatyczny.
 
 

Etykieta

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Łyszkiewicz
Udostępniający: Dopierała Janusz
Czas udostępnienia: 2019-11-15 13:59:43
Czas wytworzenia: 2019-11-15

Rejestr zmian tego dokumentu

Lp. Informacja Osoba zmieniająca Rodzaj zmiany Data
1.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Dopierała Janusz Modyfikowano 2020-02-26 11:52:03
2.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Dopierała Janusz Modyfikowano 2020-02-26 11:49:25
3.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Dopierała Janusz Opublikowano 2019-11-15 13:59:43

Rejestr zmian załączników

 
Lp. Nazwa załącznika Osoba dokonująca zmian Rodzj zmiany Data zdarzenia
Serwis został wykonany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2024